สร้างเครือข่ายสินค้าเกษตรไทยสู่โลกออนไลน์

ใจความสำคัญ

  • รัฐบาลส่งเสริมการสร้างเครือข่ายสินค้าเกษตร ที่เชื่อมโยงผู้ผลิตเข้ากับผู้บริโภคโดยไม่ต้องผ่านระบบคนกลาง เน้นการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนต่าง ๆ ของไทยให้เป็นที่ยอมรับด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ผ่านอีเวนต์ระดับชาติ
  • โครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ในประเทศผ่าน 24 Shopping  ไปรษณีย์ไทย และ Lazada เป็นการเปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง
  • รัฐบาลเปิดประตูความร่วมมือกับ “อาลีบาบา” ในการผลักดันธุรกิจ e-Commerce จัดส่งสินค้าอาหารสดเพื่อนําไปจําหน่ายให้แก่ผู้บริโภคชาวจีนผ่านเว็บไซต์ Tmall หลังจากประสบความสําเร็จในการจําหน่ายข้าวและทุเรียน อีกทั้งรัฐบาลยังได้ผลักดันการจัดทําแผนในการขยายสินค้าเกษตรไทยผ่านเว็บไซต์ com ที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของเกาหลี เพื่อกระตุ้นมูลค่าส่งออกสินค้าไทยไปตลาดเกาหลีให้เติบโตได้ตามเป้าหมาย

อุตสาหกรรมเกษตรของไทยเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย หรือเปรียบได้เหมือนกระดูกสันหลังของประเทศไทย ดังนั้น รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยจึงให้ความสำคัญและสนับสนุนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมเกษตรมาโดยตลอด โดยมีเป้าหมายที่จะดูแลประชาชนร้อยละ 45 ของกำลังแรงงานทั้งประเทศ ครอบคลุมกว่า 6.4 ล้านครัวเรือน ที่ยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมารัฐบาลต่าง ๆ ของไทยได้พยายามผลักดันให้ความสำคัญกับชาวไร่ชาวนาพร้อมขับเคลื่อนสานต่อนโยบายเพื่อประชาชนให้ได้ประโยชน์สูงสุด

 อย่างไรก็ดี สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ คือ ที่ผ่านมา เกษตรกรส่วนใหญ่ของไทยยังคงมีความรู้ด้านการตลาดอย่างจำกัด จึงทำให้ต้องพึ่งพาระบบคนกลาง  ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงมีนโยบายให้เสริมสร้างเครือข่ายสินค้าเกษตรที่เชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภคโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านระบบคนกลาง และสนับสนุนการที่เกษตรกรไทยจะสามารถพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับด้วยการที่หน่วยงานของภาครัฐเป็นผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย สร้างโอกาสให้ผู้ผลิตได้พบกับผู้บริโภคโดยตรง ผ่านงานอีเวนต์ระดับชาติ อาทิ งานของดีจากชายแดนใต้และงานเกษตรสร้างชาติ ที่ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้ให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนให้พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรชาวไทย มีความรู้ในการขายสินค้าออนไลน์ เนื่องจากการขายในรูปแบบดังกล่าว นอกจากจะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และลดการพึ่งพาคนกลางแล้ว ยังไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน มีความทันสมัย ทุกคนสามารถเป็นเจ้านายตัวเองได้ และสามารถเจาะตลาดได้อย่างทั่วถึงเนื่องจากทุกคนที่มีสมาร์ทโฟนสามารถหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งสินค้าได้ในทันที

เพื่อสนับสนุนนโยบายนี้ รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งขับเคลื่อนนโยบายตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ โดยการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดความรู้การขายของในตลาดออนไลน์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมร่วมกันขับเคลื่อนโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ภายใต้หลักการตลาดนำการเกษตรและเกษตร 4.0 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการร่วมกับศูนย์เครือข่ายเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้ร่วมมือในการจัดอบรมการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ พร้อมที่จะประกอบธุรกิจร่วมกับบริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด (24 Shopping Co., Ltd.) ซึ่งมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายผ่านทางช่องทางนี้กว่าหมื่นราย ซึ่งปัจจุบันมีสินค้าวางจำหน่ายแล้วทั้งหมด 14 รายการ เช่น ทุเรียนป่าละอู ทุเรียนนนท์ กล้วยไม้นนท์ พริกไทย มะพร้าวแปรรูป อโวคาโดพบพระ ฯลฯ

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้จัดทำโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ “เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ” โดยได้ร่วมมือกับ Lazada  ผู้ให้บริการขายสินค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรจากเกษตรกรตรงสู่ผู้บริโภคบนแพลตฟอร์มของ Lazada  ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่พี่น้องเกษตรกรจะสามารถเข้าถึงช่องทางออนไลน์ที่คนไทยใช้บริการอยู่แล้วกว่า 10 ล้านคน และคลิ๊กเข้าเว็บไซต์กว่า 43 ล้านครั้งต่อเดือน

สำหรับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ มีข้อกำหนด เงื่อนไขดังนี้

  1. มีสินค้าลงขาย 3 รายการขึ้นไป
  2. โหลดแอป Lazada บนโทรศัพท์มือถือ
  3. อีเมล์ที่จะใช้สมัคร
  4. สำเนาบัตรประชาชน
  5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

เพียงเท่านี้ ท่านก็จะสามารถสมัครขายสินค้าบนแพลตฟอร์มของ Lazada ได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า

เชื่อมบิ๊กออนไลน์ระดับโลก 

นอกจากนี้ ตัวเลขของ สศก. ยังพบว่า สินค้าเกษตรไทยมีแนวโน้มที่ดี โดยเมื่อปี 2562 ภาคเกษตรกรรมไทยมีมูลค่าส่งออกไม่ต่ำกว่า 7.42 แสนล้านบาท  รัฐบาลจึงได้เริ่มเจรจากับกลุ่มบริษัทอาลีบาบาเพื่อผลักดันการจัดส่งสินค้าเกษตร รวมถึงสินค้าอาหารสดของไทยไปจําหน่ายให้แก่ผู้บริโภคชาว อีกทั้งยังผลักดันให้มีการเพิ่มจํานวนสินค้าไทยเพื่อจําหน่ายผ่านเว็บไซต์ Tmall ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทอาลีบาบา ภายหลังจากที่ประสบความสําเร็จในการจําหน่ายข้าวและทุเรียนผ่านช่องทางดังกล่าว

ยิ่งไปกว่านั้น รัฐบาลยังได้มีการจัดทําแผนความร่วมมือในการขยายประเภทสินค้าไทยผ่านเว็บไซต์ coupang.com ที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อกระตุ้นมูลค่าส่งออกสินค้าไทยไปตลาดเกาหลีให้เติบโตตามเป้าหมาย และคาดว่าจะช่วยสร้างมูลค่าการขายของสินค้าไทยผ่านเว็บไซต์ของ coupang.com ได้

อุตสาหกรรมภาคการเกษตรยังคงเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่อยู่คู่ประเทศไทยไปอีกยาวนาน และจะยิ่งมีแต่สำคัญมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ในโลกปัจจุบันที่ทุกคนหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ และให้ความสำคัญกับเรื่องสุขอนามัยมากยิ่งขึ้น การขับเคลื่อนก้าวเข้าสู่โลกการค้าออนไลน์จึงเป็นการเพิ่มโอกาส และเป็นอีกช่องทางที่สำคัญยิ่ง ที่จะทำให้สินค้าเกษตรไทยก้าวไกลไปทั่วโลกในราคาต้นทุนที่ถูกลง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *