Agri-Map
แอปฯ การเกษตรครบวงจร
เพื่อเกษตรกรยุค 4.0

รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มุ่งขับเคลื่อนประเทศด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยยกระดับให้เกษตรกรไทยก้าวสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยหนึ่งในพัฒนาการที่สำคัญ คือ การนำเทคโนโลยีมายกระดับการวางแผนการเพาะปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ในรูปแบบของ Agri-Map ซี่งใช้ได้ทั้งในอินเทอร์เน็ตและเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน โดยเครื่องมือนี้จะช่วยให้เกษตรกรรู้ข้อมูลว่า ในที่ดินของตนเองเหมาะสำหรับการปลูกพืชชนิดใด และทำอย่างไรจึงจะได้ผลผลิตสูงสุด มีแหล่งน้ำ มีสภาพอากาศเหมาะสมจริงหรือไม่ หรือจะสามารถปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชทดแทนชนิดใดได้บ้างเพื่อให้มีรายได้มากกว่าเดิม นอกจากนี้ Agri-Map ยังช่วยแสดงแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรในบริเวณใกล้เคียงได้อีกด้วย

Agri-Map ใช้งานอย่างไร และจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างไร ติดตามได้จากคลิปนี้

แอปพลิเคชัน Agri-Map หรือแผนที่การเกษตร เป็นผลจากการพัฒนาร่วมกันของหลายหน่วยงาน ได้แก่กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *