เกี่ยวกับ PMDU

24 มีนาคม 2563

เกี่ยวกับสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
Prime Minister’s Delivery Unit : PMDU

จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562

เป้าหมายของ PMDU

ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสทัดเทียมกัน เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ ประชาชนมีความผาสุก มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

บทบาทหน้าที่และ ภารกิจของ PMDU

1. รับผิดชอบงานวิชาการและธุรการให้แก่ ป.ย.ป. เลขานุการ ป.ย.ป. คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ รวมตลอดทั้งคณะกรรมการกลั่นกรองอื่น ทั้งนี้ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

2. ประสานงาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล มติของ ป.ย.ป. คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ รวมตลอดทั้งคณะกรรมการกลั่นกรองอื่นๆ ทั้งนี้ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

3. วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลหรือมติของ ป.ย.ป. คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ รวมตลอดทั้งคณะกรรมการกลั่นกรองอื่นๆ ทั้งนี้ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

4. กลั่นกรอง วิเคราะห์ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่องที่จะเสนอต่อ ป.ย.ป. เพื่อพิจารณา หรือตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

5. สร้างความรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่

6. หน้าที่อื่นตามมติ ป.ย.ป. หรือมติคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ หรือตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

กระบวนการทำงาน ของ PMDU

– สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีจะมีกระบวนการดำเนินงานในลักษณะ Agenda base เช่น การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น และความโปร่งใส Area base และ Function base ซึ่ง PMDU จะเข้าไปวิเคราะห์ประเด็นว่ามีปัญหาอะไรและจำทำการเข้าไปปลดล็อค

– สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีจะเข้าไปช่วยในลักษณะการทำงานให้มีการสอดประสานกันมากขึ้น โดยรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานให้ ป.ย.ป. และนำเสนอ Solution ที่ดีที่สุดให้กับ ป.ย.ป. รวมทั้งวิเคราะห์แนวทางในการขับเคลื่อนให้กับคณะรัฐมนตรี

จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562

Prime Minister’s Delivery Unit (PMDU)
หรือ สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (สบนร.)

เป็นหน่วยงานพิเศษในสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่มิใช่หน่วยราชการ1 ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีภารกิจหลัก คือ การสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในการดำเนินภารกิจเชิงยุทธศาสตร์และเชิงบูรณาการ โดยเน้นการแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชาชนที่ทำตามระบบราชการปกติไม่สำเร็จ หรือมีความล่าช้า จนอาจเกิดความเสียหายต่อประชาชนในวงกว้าง การทำงานของ สบนร. หรือ PMDU จึงเน้นการเพิ่มการทำงานแบบเป็นบูรณาการระหว่างหน่วยงานในทุกภาคส่วน มิใช่เพียงระหว่างหน่วยงานราชการ เพิ่มการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ

นอกจากนี้ สบนร. หรือ PMDU ยังมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล รับฟังข้อคิดเห็น ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล หรือเรื่องอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ตลอดจนสร้างความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลแก่ประชาชน


1 ก่อนหน้านี้ ในช่วงเดือน 22 เมษายน 2560 ถึง 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สบนร. เป็นหน่วยงานพิเศษที่สังกัดสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อย่างไรก็ดี ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สบนร. ได้ย้ายมาอยู่ในสังกัดของสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2562 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

เป้าหมายของ PMDU

ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสทัดเทียมกัน เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ ประชาชนมีความผาสุก มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

บทบาทหน้าที่และ ภารกิจของ PMDU

1. รับผิดชอบงานวิชาการและธุรการให้แก่ ป.ย.ป. เลขานุการ ป.ย.ป. คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ รวมตลอดทั้งคณะกรรมการกลั่นกรองอื่น ทั้งนี้ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

2. ประสานงาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล มติของ ป.ย.ป. คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ รวมตลอดทั้งคณะกรรมการกลั่นกรองอื่นๆ ทั้งนี้ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

3. วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลหรือมติของ ป.ย.ป. คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ รวมตลอดทั้งคณะกรรมการกลั่นกรองอื่นๆ ทั้งนี้ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

4. กลั่นกรอง วิเคราะห์ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่องที่จะเสนอต่อ ป.ย.ป. เพื่อพิจารณา หรือตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

5. สร้างความรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่

6. หน้าที่อื่นตามมติ ป.ย.ป. หรือมติคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ หรือตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

กระบวนการทำงาน ของ PMDU

– สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีจะมีกระบวนการดำเนินงานในลักษณะ Agenda base เช่น การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น และความโปร่งใส Area base และ Function base ซึ่ง PMDU จะเข้าไปวิเคราะห์ประเด็นว่ามีปัญหาอะไรและจำทำการเข้าไปปลดล็อค

– สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีจะเข้าไปช่วยในลักษณะการทำงานให้มีการสอดประสานกันมากขึ้น โดยรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานให้ ป.ย.ป. และนำเสนอ Solution ที่ดีที่สุดให้กับ ป.ย.ป. รวมทั้งวิเคราะห์แนวทางในการขับเคลื่อนให้กับคณะรัฐมนตรี

Prime Minister’s Delivery Unit (PMDU)
หรือ สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (สบนร.)

เป็นหน่วยงานพิเศษในสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่มิใช่หน่วยราชการ1 ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีภารกิจหลัก คือ การสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในการดำเนินภารกิจเชิงยุทธศาสตร์และเชิงบูรณาการ โดยเน้นการแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชาชนที่ทำตามระบบราชการปกติไม่สำเร็จ หรือมีความล่าช้า จนอาจเกิดความเสียหายต่อประชาชนในวงกว้าง การทำงานของ สบนร. หรือ PMDU จึงเน้นการเพิ่มการทำงานแบบเป็นบูรณาการระหว่างหน่วยงานในทุกภาคส่วน มิใช่เพียงระหว่างหน่วยงานราชการ เพิ่มการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ

นอกจากนี้ สบนร. หรือ PMDU ยังมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล รับฟังข้อคิดเห็น ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล หรือเรื่องอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ตลอดจนสร้างความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลแก่ประชาชน


1 ก่อนหน้านี้ ในช่วงเดือน 22 เมษายน 2560 ถึง 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สบนร. เป็นหน่วยงานพิเศษที่สังกัดสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อย่างไรก็ดี ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สบนร. ได้ย้ายมาอยู่ในสังกัดของสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2562 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

ส่งข้อคิดเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะให้ สบนร.