เกี่ยวกับ PMDU old

เกี่ยวกับสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
Prime Minister’s Delivery Unit : PMDU