ใจความสำคัญ

  • มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ให้ขยับขึ้นค่าแรงแก่กลุ่มอาชีพที่มีมาตรฐานฝีมือจำนวน 13 กลุ่มแรงงาน รวม 64 สาขาอาชีพ หลังปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป