ใจความสำคัญ

  • โรงงานไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนได้มีหุ้นส่วนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนตามศักยภาพเชื้อเพลิงในพื้นที่ และเป็นการช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มจากการขายพืชพลังงานในราคาที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า เพิ่มการจ้างงานในโรงงาน และส่วนแบ่งการขายไฟฟ้าเป็นเวลา 20 ปี อีกทั้งยังส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนตามวาระแห่งชาติ BCG Model เป็นแรงจูงใจให้เกิดการลดการเผาในภาคเกษตรซึ่งจะช่วยลดมลพิษทางอากาศ และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • โครงการนี้เริ่มดำเนินการในระยะนำร่องแล้ว โดยเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ได้มีการคัดเลือกผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชุมชนนำร่อง จำนวน 43 ราย ทั่วประเทศ
  • อย่างไรก็ดี บทบาทและส่วนร่วมอย่างมีความหมายของประชาชนในโครงการนำร่อง และการขยายจำนวนผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชุมชนให้ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ มากขึ้นโดยมีประชาชนระดับฐานรากร่วมกันเป็นเจ้าของ จะเป็นเครื่องบ่งชี้สำคัญของความสำเร็จในโครงการนี้อย่างแท้จริง