ใจความสำคัญ

  • วันที่ 24 สิงหาคม 2564 บริษัท Moody’s Investors Service หรือ มูดีส์ (Moody’s) ซึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางเศรษฐกิจชื่อดังของโลก ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย หรือ Sovereign Credit Rating ประจำปี 2564 ที่ระดับ Baa1 หรือเทียบเท่า BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย หรือ Outlook ไว้ที่ระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook)
  • เหตุผลสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยยังสามารถรักษาระดับความน่าเชื่อถือทางเศรษฐกิจจากมูดีส์ ได้นั้น มาจากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ โดยเฉพาะเมกะโปรเจกต์ EEC ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยดึงดูดธุรกิจใหม่และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของประเทศ ในขณะเดียวกัน รัฐบาลไทยยังสามารถรักษาวินัยการเงินการคลัง มีความโปร่งใสและรอบคอบ นโยบายการเงินมีประสิทธิภาพ สามารถคงอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำและมีเสถียรภาพ และมีความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในระดับสูง