ไทยได้อันดับ 1
ของอาเซียน 3 ปีซ้อน
ในฐานะประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืน

ใจความสำคัญ

 • ประเทศไทยได้รับการจัดให้เป็นอันดับ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ในฐานะประเทศที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 ใน Sustainable Development Report 2021 เมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียน และเป็นลำดับ 3 ในเอเชีย เป็นอันดับ 43 จาก 165 ประเทศทั่วโลก
 • ไทยได้รับการประเมินว่า บรรลุเป้าหมายแล้วในหัวข้อ SDG 1 ว่าด้วยการขจัดความยากจน ซึ่งวัดจากการที่ไทยมีสัดส่วนประชากรที่มีรายได้ต่อวันต่ำกว่า 1.9 ดอลลาร์สหรัฐ และ 3.2 ดอลลาร์สหรัฐ ไม่เกินร้อยละ 2 ของจำนวนประชากรทั้งหมด อีกทั้งยังมีแนวโน้มจะบรรลุตามเป้าประสงค์ระยะยาว อันประกอบด้วย SDG 4 คุณภาพการศึกษา SDG 6 การจัดการน้ำและสุขาภิบาล และ SDG 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน ในอนาคตอันใกล้

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เป็นแนวทางการพัฒนาระหว่างประเทศที่ไทยได้ร่วมกับประเทศสมาชิกสหประชาชาติทั้ง 193 ประเทศแสดงเจตนารมย์สนับสนุน

ในมิติภายในประเทศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ยังเป็นแนวทางส่งเสริมการพัฒนาประเทศที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมากแนวทางหนึ่ง เนื่องจากมีความสอดคล้องกับเจตนารมย์ของแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตราที่ ๖๕ ซึ่งมีใจความระบุว่า การบริหารประเทศต้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ชาตินั้น จะต้องมุ่งเน้นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงได้บูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาติเข้าไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปีที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจตาม SDGs ให้เกิดเป็นรูปธรรมภายในปี 2573 โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ คือ การเติบโตทางเศรษฐกิจ (economic growth) ความครอบคลุมทางสังคม (social inclusion) และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (environmental protection)

จึงเป็นที่น่าติดตามว่า การดำเนินการเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยมีพัฒนาการอย่างไร โดยเฉพาะในสายตาของผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศซึ่งวัดผลด้วยแนวทางที่เป็นสากลและเป็นกลาง อย่างเช่นการจัดอันดับการดำเนินการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Report 2021 หรือ SDG Index) โดยเครือข่ายทางออกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ที่จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี

ไทยขับเคลื่อน SDGs เป็นที่ 1 ของอาเซียนเป็นปีที่ 3

เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 SDSN ได้เผยแพร่รายงานการจัดอันดับ SDG Index ประจำปี 2564 โดยในปีนี้ มีประเทศที่ได้รับการจัดอันดับจำนวน 165 ประเทศ ผลปรากฏว่า ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่อันดับที่ 43 ของโลก เป็นอันดับที่ 3 ในเอเชีย และเป็นอันดับที่ 1 ของอาเซียนเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

ในการจัดอันดับในปีนี้ ไทยได้รับคะแนนเฉลี่ยรวม 74.2 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ที่ 65.7 คะแนน อย่างไรก็ดี คะแนนของไทยในปีนี้ นับว่าลดลงเล็กน้อยจากเมื่อปี 2563 ซึ่งไทยได้รับคะแนนการประเมิน 74.5 คะแนน อันเป็นผลจากสถานการณ์โควิด-19 ซี่งส่งผลให้อัตราความยากจนและสถิติการว่างงานเพิ่มขึ้นทั่วโลก และส่งผลให้หลายประเทศได้รับคะแนนประเมินน้อยลงตามไปด้วยเช่นกัน

นอกจากการจัดลำดับแล้ว รายงานฉบับนี้ยังได้ประเมินในรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินการของแต่ละประเทศ โดยในส่วนของประเทศไทย SDSN ประเมินว่า ไทยได้บรรลุเป้าหมายในการขจัดความยากจนตาม SDG 1 แล้ว โดยชี้วัดจากการที่ไทยมี จำนวนประชากรที่มีรายได้ต่อวันต่ำกว่า 1.9 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 60 บาท) และ 3.2 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 100 บาท) คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 2 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

นอกจากนี้ ไทยยังมีแนวโน้มจะบรรลุตามเป้าประสงค์ระยะยาวอีก 3 ด้าน ได้แก่

 1. SDG 4 คุณภาพการศึกษา เนื่องจากรัฐบาลได้สร้างหลักประกันว่า เด็กทุกคนจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม
 2. SDG 6 การจัดการน้ำและสุขาภิบาล สืบเนื่องจากการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์น้ำ 20 ปี ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน ทำให้ไทยไม่มีพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยแล้งเลยในปีที่ผ่านมา และ
 3. SDG 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน สืบเนื่องจากที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม พร้อม ๆ กับการวาง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC โดยเน้นนวัตกรรมที่จำเป็นสำหรับอนาคต

อย่างไรก็ดี รายงานดังกล่าวยังได้ระบุกลุ่ม SDGs ที่มีความท้าทายสูงสำหรับไทย ประกอบด้วย
SDG 2 ขจัดความหิวโหย
SDG 3 มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
SDG 10 ลดความเหลื่อมล้ำ
SDG 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล
SDG 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศบนบก

ทั้งนี้ รายงานของ SDSN ยังได้แสดงความชื่นชมด้วยว่า ไทยเป็นประเทศที่มีความกระตือรือร้นในการนำ SDGs เข้ามาผนวกเป็นเป้าหมายในการพัฒนาของประเทศ ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 12 เป็นต้นมา ตลอดจนมีความตื่นตัวในภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ส่งผลให้อันดับและคะแนนของประเทศไทยอยู่ในระดับที่ดี เมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน

เกี่ยวกับการจัดทำรายงาน SDG Index โดย SDSN

การจัดอันดับ SDG Index เริ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของภาครัฐอย่างไม่เป็นทางการโดยภาคประชาสังคม เพื่อสนับสนุนรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งของ “วาระการพัฒนา ค.ศ. 2030” หรือ Agenda 2030 ที่เหล่าประเทศรัฐสมาชิกสหประชาชาติทั้ง 193 ประเทศ ตกลงร่วมกันเมื่อปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ที่จะใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานด้านการพัฒนา โดยมีเป้าหมาย 17 ข้อ

ท่านสามารถศึกษารายงานการจัดอันดับเพิ่มเติมได้ที่ http://www.unsdsn.org หรือ ทางบัญชีทวิตเตอร์ @UNSDSN

ตัวอย่างบทความอื่น ๆ ของ สบนร. เกี่ยวกับการนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการขับเคลื่อน SDGs

 1. ประเทศไทยกับการเดินหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 2. SDG 1 ความยากจน
 3. SDG 2 ขจัดความหิวโหย
 4. SDG 3 มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
 5. SDG 4 คุณภาพการศึกษา
 6. SDG 5 ความเท่าเทียมทางเพศ
 7. SDG 6 การจัดการน้ำและสุขาภิบาล
 8. SDG 7 พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้
 9. SDG 8 งานมีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 10. SDG 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
 11. SDG 10 ลดความเหลื่อมล้ำ
 12. SDG 11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน
 13. SDG 12 การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน
 14. SDG 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 15. SDG 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล
 16. SDG 15 การใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน
 17. SDG 16 ความสงบสุขยุติธรรม และสถาบันเข้มแข็ง
 18. SDG 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 19. ท่านสามารถติดตามควมคืบหน้าในการขับเคลื่อน SDGs ของประเทศไทยเพิ่มเติมได้ที่ https://sdgs.nesdc.go.th/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *