แอปพลิเคชัน
“ทางรัฐ”
ทางลัดติดต่อ
ภาครัฐง่าย ๆ
แค่ปลายนิ้ว
สัมผัส

ใจความสำคัญ

  • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ที่รวบรวมข้อมูลและการให้บริการของหน่วยงานรัฐมาอยู่ในที่เดียว ช่วยให้ตรวจสอบข้อมูลทางราชการผ่านระบบออนไลน์แบบครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง สะดวกรวดเร็ว ตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการให้เกิด “รัฐบาลดิจิทัล” ซึ่งพัฒนาระบบราชการให้หันมาใช้เทคโนโลยีในการยกระดับการให้บริการแก่ประชาชน และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับโลก
  • ผู้ใช้แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” จะสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการของรัฐกว่า 30 ประเภท อาทิ การตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรแบบย่อ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เงินสมทบชราภาพ หนังสือรับรองผลสอบ O-NET และ A-NET ข้อมูลการกู้ยืมเงิน กยศ. สิทธิประกันสังคม ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ และการชำระค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นต้น โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการอยู่ในระหว่างการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มการบริการภาครัฐให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนยุคดิจิทัลให้ได้อย่างเต็มที่ภายในปี 2566

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 รัฐบาล โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร. หรือ DGA) ได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง DGA และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รวมถึงหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กรมการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และ สำนักงานประกันสังคม

แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนไทยทุกคนให้สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่เสียเวลา ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อไวรัสโควิด-19 เพราะสามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้ จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางที่มีอุปสรรคในการเดินทางเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว อาทิ คนพิการ และคนชรา เป็นต้น

แอปพลิเคชันนี้ ได้รวบรวมข้อมูลและการให้บริการของหน่วยงานรัฐต่าง ๆ มาอยู่ในที่เดียวกัน กว่า 30 บริการ อาทิ บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรแบบย่อ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เงินสมทบชราภาพ หนังสือรับรองผลสอบ O-NET และ A-NET ข้อมูลการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สิทธิประกันสังคม ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลเงินเบี้ยความพิการ ลงทะเบียนทำบัตรประจำตัวคนพิการ และชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ผ่าน QR Code เป็นต้น ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลทางราชการผ่านระบบออนไลน์แบบครบวงจรนี้ได้ทุกที่ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส จึงน่าจะตอบโจทย์วิถีชีวิตในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ “ทางรัฐ”

ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ได้ทั้งระบบ ios และ ระบบแอนดรอยด์ ซึ่งการใช้บริการก็ไม่ยุ่งยาก เริ่มจาก…

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเข้าไปที่แอปพลิชันแล้วให้กด “เริ่มสมัครได้เลย” ตามด้วยเลือกเครื่องหมายถูกต้องและกด “ยอมรับ”

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมบัตรประชาชนให้พร้อม เพื่อทำการสแกนบัตรเข้าระบบ โดนจะต้องสแกนทั้ง “ด้านหน้า” และ “ด้านหลัง” ของบัตร

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากบัตรประชาชน แล้วแอปพลิเคชันจะให้ยืนยันใบหน้าต่อ ซึ่งในขั้นตอนยืนยันใบหน้า จะต้องนำใบหน้าเข้าไปใกล้ ๆ กล้อง และพยักหน้าหนึ่งครั้ง

ขั้นตอนที่ 4 ระบบจะให้ตั้งบัญชีผู้ใช้ และ รหัสผ่าน (Pin Code) 6 หลัก ก็นับเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน และท่านสามารถเริ่มใช้บริการทางภาครัฐผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ได้ทันที

ภาครัฐเตรียมเพิ่มบริการประชาชนผ่านแอปฯ “ทางรัฐ” อย่างต่อเนื่อง

การให้บริการแก่ประชาชนกว่า 30 บริการผ่านแอปฯ “ทางรัฐ” ในขณะนี้ เป็นเพียงการดำเนินการในระยะที่ 1 ตามแผนแม่บท หรือ โรดแมปของ DGA ที่กำหนดไว้ทั้งหมด 3 ระยะ ได้แก่

การดำเนินการระยะที่ 1 ซึ่งได้ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา เป็น “ระยะเริ่มต้น” ในการเชื่อมโยงงานบริการประชาชนเกี่ยวกับ “สิทธิและสวัสดิการ” ต่าง ๆ เช่น เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด สิทธิประกันสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ลงทะเบียนทำบัตรประจำตัวคนพิการ เงินเบี้ยความพิการ ดังที่กล่าวข้างต้น

การดำเนินการระยะที่ 2 ในปีงบประมาณ 2565 หรือนับจากนี้ไป จนถึงเดือนกันยายน 2565 ซึ่งเป็น “ระยะเติมเต็ม” จะมุ่งเน้นการเชื่อมโยง “งานบริการยอดนิยม” จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาไว้ในแอปฯ เช่น การชำระภาษีที่ดิน ภาษีรถยนต์ การขอป้ายทะเบียนรถ ขอรับบริการแผนที่ การขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ฯลฯ โดย DGA ตั้งเป้าพัฒนาการบริการให้ครอบคลุมประชาชนทุกช่วงวัยได้ภายในปีงบประมาณ 2566

การดำเนินการระยะที่ 3 ภายหลังปีงบประมาณ 2566 เป็นต้นไป เป็น “ระยะต่อยอด” ซึ่งจะมุ่งเน้นขยายการบริการให้ครอบคลุม “งานบริการเฉพาะทาง” เช่น เงินทุนกู้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร การขอใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร หรือแม้กระทั้งการจัดทำตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ เป็นต้น

แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ถือเป็น “ทางลัด” สำหรับประชาชนในการติดต่อราชการผ่านช่องทางเดียว สะดวก ง่าย แค่ปลายนิ้ว จึงนับเป็นมิติใหม่ในการให้บริการประชาชนของภาครัฐ ตามนโยบายที่รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตั้งใจผลักดันให้ระบบราชการไทยขับเคลื่อนด้วยการใช้เทคโนโลยี ยกระดับการพัฒนาภาครัฐไปสู่การเป็น “รัฐบาลดิจิทัล” เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้ดียิ่งขึ้น และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีโลก

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลและวีดิทัศน์แนะนำการใช้งานแอฟพลิเคชัน “ทางรัฐ” เพิ่มเติมได้ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *