แก้ภัยแล้ง 8 จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง

สังคม, 19 มีนาคม 2563

ใจความสำคัญ

  • เมื่อน้ำในแม่น้ำโขงลดลง ชีวิตสองฝั่งน้ำก็ไม่ไหลลื่น เป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่เพียงกระทบฝั่งไทยแต่ยังเกิดวิกฤติฝั่งลาวด้วย ทางแก้คืออะไร รัฐจะมีวิธีไหนที่จะรับมือภัยแล้งที่ยากควบคุม

ปัญหาภัยแล้ง ยังคงส่งผลกระทบให้ระดับน้ำโขงวิกฤติต่อเนื่อง มีระดับน้ำต่ำสุดรอบ 50 ปี นอกจากจะลดลงอย่างรวดเร็วแล้วยังมีความผันผวน ระดับน้ำเปลี่ยนแปลงบ่อย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง บวกกับผลกระทบจากการกักน้ำของเขื่อนประเทศจีน

วิกฤติภัยแล้งแม่น้ำโขง ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรริมโขง ระบบประปา และเดินเรือข้ามฟาก ต้องมีการวางแผนรับมือในระยะยาว เนื่องจากฤดูแล้งยังนานอีกหลายเดือน

ปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้ฝนตกน้อยลงในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง จากค่าเฉลี่ยปกติถึง 50% มีกระทบ 10 เขื่อนใหญ่ ทำให้มีปริมาณน้ำใช้การน้อยกว่า 30%

รัฐบาลได้มอบหมายให้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เร่งใช้มาตรการด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการผลักดันและแก้ปัญหาแม่น้ำโขง แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์น้ำแล้งในภูมิภาค และมาตรการภายในประเทศ ในระยะเร่งด่วนป้องกันผลกระทบกับวิถีชีวิตประชาชน และการประกอบอาชีพ

ตั้งแต่ การจัดหาแหล่งน้ำสำรองและขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อสำรองปริมาณน้ำในการอุปโภค-บริโภค มอบหมายกระทรวงมหาดไทยโดยจังหวัด
(ริมแม่น้ำโขง) สร้างการรับรู้ความเข้าใจแนวโน้มสถานการณ์วิกฤติน้ำ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำภาคการเกษตรและประมงได้รับทราบ

นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม กำหนดมาตรการการขนส่ง การคมนาคมทางน้ำ รวมทั้งมาตรการรองรับการพังทลายของตลิ่งริมฝั่งโขงอีกด้วย

ผลการประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติ ได้รับทราบถึงการเตรียมการของฝ่ายไทยตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (PNPCA) โครงการเขื่อนหลวงพระบาง เพื่อเสนอต่อ สปป.ลาว ในการลดหรือบรรเทาผลกระทบข้ามพรมแดนที่อาจจะเกิดขึ้น มีกรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 8 ต.ค. 2562 – 7 เม.ย. 2563

สทนช.ตั้งคณะทำงานโครงการเขื่อนหลวงพระบาง ทั้งด้านอำนวยการและด้านวิชาการ เพื่อวางแผนการชี้แจงข้อมูลสร้างการรับรู้ในพื้นที่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัดริมน้ำโขง ซึ่งจะรวบรวมข้อคิดเห็น  ข้อกังวล จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่อย่างรอบด้าน เพื่อลดข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ขณะเดียวกัน ยังให้ความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีทรัพยากรน้ำ ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง–ล้านช้าง ซึ่ง สทนช. จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม. เพื่อพิจารณาร่างแถลงการณ์ พร้อมมอบหมายรัฐมนตรี ที่รับผิดชอบด้านทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีด้านทรัพยากรน้ำ

ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำ หลังจากสถานการณ์ภัยพิบัติรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ โดยจะติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติวัดปริมาณน้ำฝนบริเวณลุ่มน้ำโขง 5 สถานีเพื่อให้ไทย-ลาวสามารถเตือนภัยธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ได้ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และและเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 2 ด้าน ได้แก่ การบริการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการน้ำ

โครงการนี้จะทำให้ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถคาดการณ์สภาพภูมิอากาศบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงได้อย่างแม่นยำ ลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ซึ่งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรจะติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อติดตามปริมาณน้ำฝนและสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำสำคัญ 5 สถานีได้แก่ ปากแม่น้ำงึม ปากแม่น้ำอู ปากน้ำกระดิ่ง ปากแม่น้ำเซบั้งไฟ เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว

สำหรับสถานีโทรมาตรอัตโนมัติที่ทำการติดตั้งในพื้นที่ต้นน้ำและปลายน้ำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสามารถตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำ ความชื้น และส่งข้อมูลผ่านระบบจีพีเอส โดยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีมาบริหารจัดการน้ำจะทำให้การบริหารจัดการน้ำชุมชน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จะเห็นได้ว่า แม้ปัญหาภัยแล้งลุ่มแม่น้ำโขงจะเป็นผลกระทบที่ไทยควบคุมและแก้ปัญหาเองได้ยาก เพราะเกี่ยวข้องทั้งปัจจัยทางธรรมชาติ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่รัฐบาลก็มิได้นิ่งนอนใจเพื่อคืนวิถีชีวิตริมโขงให้กลับมาได้ในเร็ววัน

19 มีนาคม 2563/ 134 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

ส่งข้อคิดเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะให้ สบนร.

เรื่องที่ควรอ่านต่อ

1 กรกฎาคม 2563/ 113 Views/ เวลาอ่าน 10 นาที

15 เมษายน 2563/ 96 Views/ เวลาอ่าน 5 นาที

4 มิถุนายน 2563/ 89 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

17 กรกฎาคม 2563/ 478 Views/ เวลาอ่าน 6 นาที

24 กรกฎาคม 2563/ 64 Views/ เวลาอ่าน 10 นาที

15 เมษายน 2563/ 156 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

16 กรกฎาคม 2563/ 36 Views/ เวลาอ่าน 7 นาที

15 เมษายน 2563/ 148 Views/ เวลาอ่าน 5 นาที

25 สิงหาคม 2563/ 44 Views/ เวลาอ่าน 6 นาที