เกี่ยวกับสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี

 

PRIME MINISTER’S DELIVERY UNIT(PMDU)หรือสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี-ย่อ สบนร.

เป็นหน่วยงานพิเศษในสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่มิใช่หน่วยราชการ1 ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีภารกิจหลัก คือ การสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในการดำเนินภารกิจเชิงยุทธศาสตร์และเชิงบูรณาการ โดยเน้นการแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชาชนที่ทำตามระบบราชการปกติไม่สำเร็จ หรือมีความล่าช้า จนอาจเกิดความเสียหายต่อประชาชนในวงกว้าง การทำงานของ สบนร. หรือ PMDU จึงเน้นการเพิ่มการทำงานแบบเป็นบูรณาการระหว่างหน่วยงานในทุกภาคส่วน มิใช่เพียงระหว่างหน่วยงานราชการ เพิ่มการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ

นอกจากนี้ สบนร. หรือ PMDU ยังมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล รับฟังข้อคิดเห็น ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล หรือเรื่องอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ตลอดจนสร้างความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลแก่ประชาชน


ก่อนหน้านี้ ในช่วงเดือน 22 เมษายน 2560 ถึง 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สบนร. เป็นหน่วยงานพิเศษที่สังกัดสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อย่างไรก็ดี ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สบนร. ได้ย้ายมาอยู่ในสังกัดของสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2562 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562