ระบบคลาวด์
กลางภาครัฐ
มีประโยชน์
ต่อพวกเรา
อย่างไร

ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราทุกคน รัฐบาลจึงได้นำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบงานภาครัฐ เพื่อให้การบริหารจัดการงานต่าง ๆ และการให้บริการแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ตามแนวนโยบายการก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อันประกอบด้วย

  1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความเร็วสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  2. การพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐตามภารกิจของหน่วยงาน
  3. การกำหนดกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย และ
  4. การใช้บริการคลาวด์ภาครัฐเพื่อลดความซ้ำซ้อนและภาระการลงทุนในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในหน่วยงานของรัฐ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สร้างบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ หรือ GOV Cloud เพื่อเป็นศูนย์รวมอำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน รวมไปถึงการต่อยอดจัดทำบริการระบบข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open data) ที่จะเพิ่มศักยภาพและความโปร่งใสของข้อมูลภาครัฐในด้านต่าง ๆ

ขณะนี้ GOV Cloud ได้เปิดใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เริ่มใช้บริการ GOV Cloud แล้วรวมทั้งสิ้น 504 หน่วยงาน และยังมีหน่วยงานที่กำลังเชื่อมโยงข้อมูลกับ GOV Cloud อีกกว่า 300 หน่วยงาน โดยหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ได้นำ GOV Cloud ไปพัฒนาระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ยกตัวอย่างเช่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ที่พัฒนาระบบ EEC-OSS ในการคัดกรองและอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนแบบ One Stop Service กรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาแอปพลิเคชัน Smart Bus Terminal ซึ่งเป็นระบบติดตามการเดินรถโดยสารประจำทาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรภาค 8 ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน Police 4.0 ซึ่งสามารถติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบ Digital Health Platform เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 มาไว้ในส่วนกลาง สำหรับใช้ควบคุมการระบาด และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ หรือ NEIC ซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านพลังงานให้กับทุกภาคของประเทศ เป็นต้น

ท่านสามารถรับชมวีดิทัศน์เรื่องระบบคลาวด์กลางภาครัฐได้ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *