ระบบ
คมนาคม
ขนส่งทางบก
ในวันนี้
ก้าวหน้า
หรือถอยหลัง?

แน่นอนว่า การคมนาคมขนส่งทางบกเป็นรูปแบบการเดินทางและขนส่งหลักของประเทศ แต่วันนี้ ท่านทราบหรือไม่ว่า ประเทศไทยได้มีการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบกไปมากน้อยเพียงใด จะตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศได้จริงหรือไม่

ที่ผ่านมา รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้กระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. ด้านการขนส่งสินค้า เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านการประกอบการขนส่งสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ DLT e-Transport License และดำเนินการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ตลอดจนศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม รวมถึงพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าในส่วนภูมิภาค 17 แห่งทั่วประเทศ เพื่อรองรับการขนส่งทั้งภายในและระหว่างประเทศ รวมถึงยกระดับผู้ประกอบการตามมาตรฐาน Q-Mark เพื่อความปลอดภัยในการขนส่งพัสดุและอาหารโดยรถจักรยานยนต์
  2. ด้านการขนส่งผู้โดยสาร ได้ปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบการขนส่งรูปแบบอื่น รับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) ติดตั้งระบบ Smart Bus Terminal ทุกสถานีขนส่ง พร้อมทั้งพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยทางบก โดยกำกับและติดตามการเดินรถโดยสารและรถบรรทุกด้วยระบบ GPS เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 ก็ได้ปรับการให้บริการรถโดยสารสาธารณะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด พร้อมจัดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน มีการตั้งศูนย์ควบคุมการตรวจสอบสภาพรถแบบออนไลน์ผ่านกล้อง CCTV รวมถึงศึกษาวิจัยด้านวิศวกรรมยานยนต์ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

นอกจากนี้ ล่าสุด กระทรวงคมนาคมยังได้พัฒนากฎหมายใหม่เพื่อให้การรับรองแก่รถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านระบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบสนองกับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ รวมถึงบูรณาการการบังคับใช้กฎหมาย ด้วยการเชื่อมโยงระบบใบสั่งจราจรและมาตรการตัดคะแนนใบอนุญาตขับรถ และมีมาตรการตรวจจับรถบรรทุกและรถโดยสารควันดำทั่วประเทศเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษและฝุ่นละออง PM 2.5

สำหรับการให้บริการประชาชนนั้น ได้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์และแอปพลิเคชัน เช่น การจองคิวเพื่อติดต่อกับกรมการขนส่งทางบกผ่าน DLT Smart Queue การอบรมใบอนุญาตขับรถผ่านระบบ e-Learning การแสดงใบอนุญาตขับรถผ่าน DLT QR License รวมถึงการชำระภาษีรถประจำปีแบบออนไลน์ ตู้อัตโนมัติ และผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax

ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อให้ระบบคมนาคมขนส่งทางบกและการให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และกระจายความเจริญไปสู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ท่านสามารถรับชมวีดิทัศน์ได้ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *