มาตรการพิเศษ
เพื่อคนพิการ
ในสถานการณ์โควิด-19

ใจความสำคัญ

  • รัฐบาลได้ตั้งโรงพยาบาลสนามต้นแบบสำหรับคนพิการโดยเฉพาะ เพื่อให้การรักษาคนพิการที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 220 คน มีอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งจำเป็นสำหรับคนพิการอย่างครบครัน มีล่ามภาษามือปฏิบัติหน้าที่ และยังมีที่พักสำหรับผู้ดูแลคนพิการอีกด้วย
  • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เตรียมจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้แก่คนพิการโดยเปิดให้ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-XxcidSivtBQUuuuPiGtlzYuKS8Ruu8Uf6Ob-qRMRDBdulw/viewform
  • นอกจากนี้ รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่คนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้มีบัตรคนพิการ 1,000 บาท ขยายเวลาชำระหนี้เงินกู้ยืมประกอบอาชีพของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไปอีกหนึ่งปี จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 และขยายเวลาการยื่นขอกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ กรณีฉุกเฉิน จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยให้กู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ให้พักชำระหนี้ได้ 1 ปี และผ่อนชำระภายใน 2 ปี

ในขณะที่รัฐบาลไทยกำลังเร่งทำงานเพื่อระดมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชน เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อและการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุด รัฐบาลก็ไม่เคยลืมว่า ยังมีกลุ่มคนเปราะบางทางสังคมที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อและอาจมีอาการรุนแรงกว่าบุคคลทั่วไป นั่นก็คือ กลุ่มคนชราและคนพิการ

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีคนพิการ 2,092,595 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 3.21 ของประชากรทั้งประเทศ และในจำนวนนั้น มีมากกว่า 800,000 คน ที่ยังไม่เข้าข่ายเป็นผู้สูงอายุหรือมีโรคร้ายแรง 7 โรคซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 เป็นกลุ่มแรก แต่ด้วยปัจจัยทางกายภาพที่อาจทำให้คนพิการมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่าคนปกติ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติจึงได้ผลักดันให้คนพิการได้รับสิทธิในการฉีดวัคซีนในลำดับต้น ๆ พร้อมกับตั้งโรงพยาบาลสนามสำหรับคนพิการขึ้นมาโดยเฉพาะ เนื่องจากการดูแลคนพิการมีความซับซ้อนและต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ณ วันนี้ ด้วยความร่วมมือกันระหว่าง 3 กระทรวง คือ กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้พิการขึ้นที่อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ขณะนี้ โรงพยาบาลสนามแห่งนี้สามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อที่พิการได้ 220 เตียง มีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการรักษาครบครัน รวมถึงมีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับคนพิการ เช่น ราวจับ และมีล่ามภาษามือ อีกทั้งยังเปิดให้ผู้ดูแลของผู้พิการเข้าพักได้อีกด้วย ทั้งนี้ รัฐบาลหวังจะให้โรงพยาบาลสนามแห่งนี้เป็นต้นแบบสำหรับการตั้งโรงพยาบาลสนามสำหรับคนพิการในจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป

สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อฉีดวัคซีนให้คนพิการนั้น กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กำลังเร่งสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนของคนพิการทั่วประเทศ โดยให้ลงทะเบียนที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-XxcidSivtBQUuuuPiGtlzYuKS8Ruu8Uf6Ob-qRMRDBdulw/viewform หรือ QR Code ตามที่ปรากฏในรูปภาพข้างบน โดย หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 สายด่วนคนพิการ 1479 หรือ โทร 0 9298 47199

นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีมาตรการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับคนพิการอีก 3 มาตรการ ได้แก่

  1. การจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ที่มีบัตรคนพิการ รายละ 1,000 บาท
  2. การขยายเวลาชำระหนี้เงินกู้ยืมประกอบอาชีพของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไปอีกหนึ่งปี จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
  3. การขยายเวลาการยื่นขอกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ กรณีฉุกเฉิน ที่ให้กู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ให้พักชำระหนี้ได้ 1 ปี และผ่อนชำระภายใน 2 ปี จากที่จะหมดเขตสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ ก็ได้ขยายระยะเวลาการขอกู้ยืมไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอกู้ของแต่ละรายให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือนนับแต่วันยื่นเรื่องขอกู้ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน มีคนพิการที่รอการพิจารณาเงินกู้ฉุกเฉินดังกล่าวอยู่ 12,000 ราย

พร้อมกันนี้ รัฐบาลยังได้แก้ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ให้องค์กรผู้พิการสามารถเป็นผู้ค้ำประกันการกู้ยืมเงินของคนพิการได้ เพื่อเป็นการเพิ่มการเข้าถึงบริการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ได้มากขึ้นด้วย

สำหรับคนพิการประมาณ 50,000 คนที่บัตรประจำตัวคนพิการกำลังจะหมดอายุ ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถเข้ารับบริการสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐได้ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติได้ขยายอายุบัตรประจำตัวคนพิการออกไปอีก 6 เดือน เพื่อช่วยให้คนพิการไม่ต้องลำบากเดินทางมาต่ออายุบัตรประจำตัวในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสามารถใช้บัตรเดิมรับสิทธิฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ทันที

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดูแลกลุ่มเปราะบางในสังคมให้ได้รับโอกาสในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี และสามารถเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐได้อย่างรวดเร็ว อันเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่มีจุดประสงค์ให้ผู้พิการทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้คนไทยทุกคนฟันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ว่า เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *