บ้านล้านหลัง
เฟส 2
ช่วยผู้มีรายได้น้อย
วัยทำงาน
และผู้สูงอายุ
เป็นเจ้าของบ้าน

ใจความสำคัญ

 • ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้อนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ หรือโครงการบ้านล้านหลัง เฟส 2 ภายใต้กรอบวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท เพื่อช่วยให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย คนวัยทำงาน หรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ผ่านการขอสินเชื่อกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
 • เงื่อนไขโครงการ คือ ต้องเป็นการกู้เพื่อซื้อ หรือเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยในราคาไม่เกิน 1,200,000 บาท โดยสามารถเป็นได้ทั้งที่อยู่อาศัยมือหนึ่ง มือสอง รวมทั้งที่อยู่มือสองที่เป็นทรัพย์รอการขายของ ธอส. จำนวนราว 1,500 แห่งทั่วประเทศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรกที่ร้อยละ 1.99 เงินงวดคงที่ในระยะ 7 ปีแรก พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียม 4 ประเภท ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ค่าประเมินราคาหลักประกัน ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ยื่นกู้ ตลอดจนผ่อนปรนหลักเกณฑ์บางประการเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงสินเชื่อนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้น
 • ประชาชนที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GHB ALL เพื่อลงทะเบียน และทำนิติกรรมได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินของโครงการผู้สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลัง เฟส 2 ได้ที่เว็บไซต์ www.ghbhomecenter.com ทางโทรศัพท์ 02-645-9000 ผ่านแอปพลิเคชัน GH Bank Smart NPA และ บัญชีไลน์ @GHB NPA

บ้านคือหนึ่งในปัจจัยสี่ที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิต เป็นความมั่นคงทางจิตใจและหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยในการพัฒนาคนและสังคมคุณภาพ รัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จึงสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ มีโอกาสได้เป็นเจ้าของบ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของครัวเรือนไทยอย่างครอบคลุม ตามเป้าหมายการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

ล่าสุด รัฐบาลได้ต่ออายุโครงการ “บ้านล้านหลัง” โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สานต่อ “โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ หรือ โครงการบ้านล้านหลัง เฟส 2” ภายใต้กรอบวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2564 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566

กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการบ้านล้านหลังที่รัฐบาลต้องการส่งเสริม คือ ประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนวัยทำงาน หรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อช่วยให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อสำหรับจัดซื้อที่อยู่อาศัยในราคาที่จับต้องได้ คือ ไม่เกิน 1,200,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนได้เป็นระยะเวลานาน และเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดไม่สูงจนเกินไป เพื่อให้อยู่ในวิสัยที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถผ่อนชำระได้โดยไม่สร้างภาระทางการเงินแก่ผู้กู้จนเกินควร

ผู้ขอรับสินเชื่อสามารถกู้เพื่อซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย หรือซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยได้ โดยในส่วนของที่อยู่อาศัยสามารถเป็นได้ทั้งประเภทมือหนึ่งจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ และมือสอง รวมถึงที่อยู่อาศัยมือสองที่เป็นทรัพย์สินที่รอการขาย (NPA) ของ ธอส. จำนวนราว 1,500 รายการ ที่นำมาลดราคาเพิ่มเติมอีกร้อยละ 50 จากราคาตามปกติ ประกอบด้วยที่อยู่อาศัยหลากหลายรูปแบบให้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นอาคารชุด บ้านเดี่ยว 2 ชั้น บ้านแฝด 2 ชั้น ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น โดยตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ

โครงการบ้านล้านหลังเฟสที่ 2 นับว่าเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการบ้านล้านหลัง เฟสที่ 1 ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2562 ซึ่งได้ผลตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีตั้งแต่วันแรกที่เริ่มโครงการ นอกจากนี้ สินเชื่อโครงการนี้ยังมีส่วนผลักดันให้มีที่อยู่อาศัยในช่วงราคาซื้อขายไม่เกิน 1,200,00 บาทใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นในตลาดกว่า 3,500 หน่วย เพื่อเป็นตัวเลือกให้กับประชาชน

สรุปหลักเกณฑ์สำคัญของโครงการล้านหลัง เฟส 2

 • ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นผู้ที่ต้องการขอกู้เงินเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

  (1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

  (2) เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

  (3) เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับวัตถุประสงค์ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

 • ทรัพย์มีราคาไม่เกิน 1,200,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 4 ปีแรกคงที่ อยู่ที่อัตราร้อยละ 1.99 ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 5-7 เท่ากับ MRR -2% ต่อปี
 • ปีที่ 8 ถึงตลอดอายุสัญญา

  กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป เท่ากับ MRR -0.75% ต่อปี

  กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR -1% ต่อปี

  กรณีกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์ฯ เท่ากับ MRR

  หมายเหตุ: ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 6.15 ต่อปี
 • ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี เงินงวดคงที่ 84 งวดแรก (หรือ 7 ปี) โดยกรณีกู้เต็มวงเงิน 1,200,000 บาท เงินงวดผ่อนชำระงวดละ 5,000 บาท ตลอด 84 งวดแรก
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียม 4 ประเภท ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (ร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้) ค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900 – 2,300 บาท) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาท ต่อราย) และค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (ร้อยละ 1 ของวงเงินจำนอง)

ลดเงื่อนไข เพื่อให้คนเข้าถึงสินเชื่อได้จริง

เพื่อทำให้ประชาชนรายได้น้อยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพประจำ หรืออาชีพอิสระ ที่อยากเป็นเจ้าของบ้านสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้มากขึ้น ธอส. ได้ผ่อนปรนเงื่อนไขเพื่อช่วยให้ผู้ขอกู้มีโอกาสได้รับวงเงินสินเชื่อที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดย ธอส. เปิดให้นำหลักฐานการชำระค่าเช่าบ้าน หรือผ่อนชำระเงินดาวน์บ้านไม่น้อยกว่า 12 เดือน มาใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ นอกจากนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานที่มาของรายได้ให้ธนาคารพิจารณาได้ ผู้ยื่นกู้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Financial Literacy เพื่อสร้างความรู้ทางการเงินและจะต้องออมเงินอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าเงินงวดผ่อนชำระเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 เดือน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารได้ต่อไป

บ้านดีราคาถูกมีอยู่จริงในโครงการบ้านล้านหลัง เฟส 2

ตัวอย่างที่อยู่อาศัย NPA ในโครงการที่ ธอส. ภูมิใจนำเสนอ อาทิ

(1) บ้านเดี่ยว 1 ชั้น เนื้อที่ 50 ตารางวา ในพื้นที่เขตบางเขน กรุงเทพฯ ลดราคาขาย เหลือ 926,000 บาท จากราคาปกติ 1,852,000 บาท

(2) ห้องชุด ชั้นที่ 6 เนื้อที่ 26.6 ตารางเมตร ในโครงการยุติธรรมทาวเวอร์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ราคาขาย 157,000 บาท จากราคาปกติ 314,000 บาท

(3) ทาวน์เฮ้าส์ 1 ชั้น เนื้อที่ 40.00 ตารางวา โครงการหนองโพวิลล่า ตำบลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ลดราคาถึงร้อยละ 40 ราคาขายเพียง 480,000 บาท จากราคาปกติ 800,000 บาท

สำหรับประชาชนที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GHB ALL จากนั้นกดลงทะเบียนเพื่อรับรหัสเข้าร่วมโครงการ เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนแล้วจะได้รับรหัส 9 หลักทาง GHB Buddy บนแอปพลิเคชัน ไลน์ เพื่อนำมาแสดงในการยื่นขอสินเชื่อ โดยจะต้องทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566 หรือก่อนเต็มกรอบวงเงินของโครงการ

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลัง เฟส 2 ได้ที่เว็บไซต์ www.ghbhomecenter.com หรือ ทางโทรศัพท์ 02-645-9000 ผ่านแอปพลิเคชัน G H Bank Smart NPA และ บัญชีไลน์ @GHB NPA

โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่เป็นรูปธรรมของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีหลักประกันทางชีวิตที่มั่นคงและครอบคลุมคนทุกกลุ่มซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *