บริษัทมหาชน
สามารถประชุม
ผู้ถือหุ้น
ทางออนไลน์ได้แล้ว

ใจความสำคัญ

  • บทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด (บมจ.) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีความล้าสมัยและไม่เอื้อต่อการทำธุรกิจผ่านช่องทางดิจิทัล ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตโควิด-19
  • เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงได้อนุมัติให้ปรับปรุงข้อกฏหมายเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของ บมจ. ใน 6 ประเด็น เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กรในวิถีใหม่
  • สาระของการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ คือ ให้สามารถประชุมผ่านออนไลน์ได้ แจ้งนัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ (โดยไม่ต้องประกาศในหนังสือพิมพ์) และผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกในการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ สามารถมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทั้งหมดนี้ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ภาคธุรกิจ และถือเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
  • การแก้ไขข้อหมายดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย และเจตนารมณ์อของรัฐธรรมนูญ (มาตรา 77)

อีกไม่นาน การประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด หรือ “บมจ.” ซึ่งในปัจจุบันยังยึดโยงกับการที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเดินทางไปเข้าร่วมประชุมเท่านั้น กำลังจะเปลี่ยนไป เพราะรัฐบาลอยู่ระหว่างการเร่งปรับปรุงกฎหมายที่จะเอื้อต่อการจัดประชุมแบบออนไลน์ยิ่งขึ้น

โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติ “ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่..) พ.ศ….” ซึ่งเป็นร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่กระทรวงพาณิชย์และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาได้ร่วมกันยกร่างขึ้น เพื่อปรับปรุงสาระของกฎหมายเดิม คือ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของ บมจ. ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับโลกธุรกิจและการแข่งขันในยุคปัจจุบัน และจะเอื้ออำนวยให้ บมจ. สามารถทำธุรกรรมได้สะดวกมากขึ้น

ในขณะนี้ รัฐบาลอยู่ระหว่างส่งต่อร่างกฎหมายดังกล่าวให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามขั้นตอนการออกกฎหมายต่อไป และเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการด้านกฎหมายที่ภาคธุรกิจควรติดตาม

โดยการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่…) พ.ศ. …. ในครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญทั้งสิ้น 6 ประเด็น เพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น บมจ. คือ

  1. เพิ่มช่องทางโฆษณาในสื่ออื่นนอกจากหนังสือพิมพ์ โดยกำหนดให้การโฆษณาข้อความเกี่ยวกับบริษัท สามารถดำเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ได้
  2. เพิ่มช่องทางการส่งเอกสาร โดยกำหนดให้บริษัทหรือคณะกรรมการ สามารถส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ของบริษัท โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
  3. เพิ่มวิธีและสถานที่การประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ หรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดสถานที่ที่ใช้จัดการประชุมในกรณีดังกล่าว ได้แก่ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง เว้นแต่ข้อบังคับจะกำหนดให้ประชุม ณ ท้องที่อื่น แต่จะต้องอยู่ภายในราชอาณาจักร และกำหนดให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท
  4. เพิ่มการเรียกประชุมกรรมการโดยไม่มีประธานกรรมการ กล่าวคือ ให้มีการเรียกประชุมได้ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ โดยให้รองประธานเป็นผู้เรียกประชุม ในกรณีที่ไม่มีทั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมีอำนาจเรียกประชุมได้
  5. เพิ่มช่องทางการให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเองได้ โดยส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่นเดียวกับกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมหาชนจำกัดเรียกประชุม
  6. เพิ่มวิธีการมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้

ร่างกฎหมายใหม่ สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านจากโลก “กายภาพ” สู่โลก “ดิจิทัล” และการรับมือโควิด-19

บริษัทมหาชนจำกัด คือ องค์กรธุรกิจที่ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อหุ้น และมีฐานะเป็นเจ้าของกิจการตามสัดส่วนหุ้นที่มีอยู่ ในแต่ละปี บริษัทมหาชนเหล่านี้ จะต้องจัดประชุมสามัญซึ่งก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

แต่ทว่าข้อกำหนดในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทมหาชนนั้น กฎหมายได้บัญญัติว่า ต้องส่งหนังสือการนัดพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน อีกทั้งยังต้องประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน

แต่ในโลกปัจจุบัน พฤติกรรมการสื่อสารของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปมาก การส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือการประกาศลงในหนังสือพิมพ์ ถือเป็นเรื่องที่ล้าสมัย และยังสิ้นเปลือง ล่าช้า มีค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น รวมถึงไม่สอดคล้องกับการทำธุรกิจของบริษัทมหาชนที่การบริหารงานเน้นความมีประสิทธิภาพ คล่องตัว ลดต้นทุนในส่วนที่ไม่จำเป็น และก้าวทันโลกในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

จะเห็นได้ชัดว่า การแก้ไขทั้ง 6 ประเด็นข้างต้น จะช่วยขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ในอดีตได้

จากนี้ไป การประชุมผู้ถือหุ้นจะสามารถประชุมผ่านออนไลน์ได้ การแจ้งนัดประชุมก็สามารถแจ้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ไม่ต้องโฆษณาตามหน้าหนังสือพิมพ์ หรือหากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที ไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้ยุ่งยากเหมือนอดีต

นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยบรรเทาเยียวยาความเดือดร้อนของภาคธุรกิจในช่วงวิกฤติโควิด-19 โดยเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ภาคธุรกิจ และอำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น ที่ไม่จำเป็นต้องนัดผู้ถือหุ้นจำนวนมากให้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมเหมือนในอดีต ถือเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม ลดการแพร่เชื้อไปในตัว

หนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปข้างหน้า

การปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย และเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 ที่บัญญัติไว้ว่า รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จําเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจําเป็น หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดํารงชีวิต หรือการประกอบอาชีพ โดยไม่ชักช้า เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *