ขึ้นทะเบียน
Made in Thailand
เพิ่มแต้มต่อ
ให้สินค้าไทย

ตามมติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 กระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เพื่อกำหนดให้พัสดุที่จัดทำขึ้นหรือจำหน่ายโดยผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ และพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน มาตรการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการไทยแล้ว ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย

กฎกระทรวงข้างต้นกำหนดให้ภาครัฐจะต้องจัดซื้อจัดจ้างพัสดุซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของการจัดซื้อพัสดุภาครัฐทั้งหมด ซึ่งเมื่อคำนวณจากงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างปีละกว่า 1.77 ล้านล้านบาทแล้ว เท่ากับว่า มาตรการนี้จะทำให้เม็ดเงินจากภาครัฐกระจายไปสู่ภาคเอกชนไทยได้มากถึง 1 ล้านล้านบาทเลยทีเดียว

ในส่วนของพัสดุที่ส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ รัฐบาลได้ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการขึ้นทะเบียนเพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ หรือที่เรียกกันว่าสินค้า Made in Thailand (MiT) โดยการที่จะเข้าเกณฑ์การรับรองดังกล่าวเพื่อได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐได้นั้น จะต้องเป็นสินค้าที่ผลิตโดยโรงงานหรือธุรกิจที่มีการจดทะเบียนในประเทศไทยและมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ถูกต้องชัดเจน พร้อมทั้งมีสัดส่วนการใช้วัตถุดิบในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ตามหลัก ASEAN CONTENT โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคาดว่า ในปีนี้ จะมีผู้ยื่นขอการรับรองสินค้า Made in Thailand กว่า 100,000 รายการ ซึ่งครอบคลุมพัสดุที่ภาครัฐต้องจัดซื้อจัดจ้างในทุกมิติ

ท่านสามารถรับชมคลิปเกี่ยวกับการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย ได้ที่นี่

รัฐบาลเชื่อว่า โครงการ “Made in Thailand” นี้จะทำให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน หันมาใช้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศมากขึ้น เมื่อผู้ประกอบการสามารถเพิ่มยอดขายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ ก็จะส่งผลให้ห่วงโซ่ SME ของไทยเข้มแข็งขึ้น และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการแข่งขันในตลาดโลกได้ต่อไปด้วย

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถขอขึ้นทะเบียนรับรองสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ Made in Thailand ทางออนไลน์และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mit.fti.or.th หรือสอบถามได้ที่ Call Center สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทร 02-345-1100

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *