การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2563″

แหล่งพัฒนาทักษะความรู้, สำหรับผู้ใหญ่, 2 เมษายน 2563

หลักการและเหตุผล สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ ระบบ NRMS ประกอบด้วย ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) ระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation) และระบบฐานข้อมูลนักวิจัย

ระบบ NRMS ได้เปิดใช้งานครบทุกระบบงานและมีการดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลวิจัย งบประมาณการวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบ NRMS มาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายมุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ระบบ NRMS จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการทำงานตามกลไกการดำเนินงานภายใต้การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อให้นักวิจัยเข้าใจกระบวนการทำงานและสามารถบริหารจัดการข้อมูลผ่านระบบ NRMS ได้ถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบดังกล่าว ให้นักวิจัยรับทราบกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักวิจัยเรียนรู้การใช้ระบบ Proposal assessment ระบบ Ongoing & monitoring และระบบ Research evaluation
2. เพื่อให้นักวิจัยเรียนรู้การรายงานการติดตามงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบ NRMS
3. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

– นักวิจัย ครั้งละประมาณ 36 คน
– นักวิจัยควรจะนำข้อมูลโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2562 ในรูปแบบ digital มาด้วยเพื่อนำเข้าระบบ Ongoing & monitoring และ Research evaluation

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักวิจัยได้เรียนรู้กระบวนการทำงานของระบบ NRMS และสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดการติดตามโครงการ/กิจกรรมและผลสำเร็จของการดำเนินงานวิจัยเข้าสู่ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ได้ถูกต้อง
2. นักวิจัยได้รับทราบและสามารถรายงานแผนการดำเนินงานและแนวทางการติดตามงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562

หมายเหตุ : เปิดรับจำนวนไม่เกินหน่วยงานละ 3 คน/การอบรมแต่ละครั้ง (จะขอยกเลิกสิทธิ์ท่านที่ 4 เป็นต้นไป)

ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม
ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ลงทะเบียนที่นี่
ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ลงทะเบียนที่นี่
ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ลงทะเบียนที่นี่
ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ลงทะเบียนที่นี่
ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ลงทะเบียนที่นี่
ครั้งที่ 6 วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ลงทะเบียนที่นี่
ครั้งที่ 7 วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ลงทะเบียนที่นี่
ครั้งที่ 8 วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ลงทะเบียนที่นี่
ครั้งที่ 9 วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ลงทะเบียนที่นี่
ครั้งที่ 10 วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ลงทะเบียนที่นี่

สถานที่ : ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. ๓ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางกนกพร เกิดเอนก , นางสาวแพรวพรรณ เดื่อไธสง
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

โทร : 02-579-1370 ต่อ 607, 617, 619
โทรสาร : 02-940-6501, 02-579-0593

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
โครงการและกำหนดการ อบรม nrms ปี 63_OnWeb.pdfจดหมายเชิญหน่วยงาน ปี 63_OnWeb.pdf

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา

2 เมษายน 2563/ 29 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

ส่งข้อคิดเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะให้ สบนร.

เรื่องที่ควรอ่านต่อ

1 เมษายน 2563/ 31 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

2 เมษายน 2563/ 50 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

2 เมษายน 2563/ 23 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

31 มีนาคม 2563/ 46 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

14 เมษายน 2563/ 41 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

2 เมษายน 2563/ 27 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

สถานการณ์
โควิด-19