การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563

แหล่งพัฒนาทักษะความรู้, สำหรับผู้ใหญ่, 1 เมษายน 2563

ขอเชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563

ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมอบรม ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ http://psaku.org หรือโทร. 080-597-2894

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา

1 เมษายน 2563/ 32 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

ส่งข้อคิดเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะให้ สบนร.

เรื่องที่ควรอ่านต่อ

2 เมษายน 2563/ 28 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

2 เมษายน 2563/ 50 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

31 มีนาคม 2563/ 47 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

14 เมษายน 2563/ 41 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

2 เมษายน 2563/ 24 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

2 เมษายน 2563/ 30 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

สถานการณ์
โควิด-19